Bestelmodule Beveiligde Zone: welk type dienstencheques ontvangt de gebruiker ?

Bestelmodule Beveiligde Zone

Zoals u weet kan een gebruiker vandaag gebruik maken van onze bestelmodule, beschikbaar via zijn Beveiligde Zone. Deze bestelmodule laat de gebruiker toe om dienstencheques te bestellen via de online betaalmodule of specifieke instructies te ontvangen voor het plaatsen van een overschrijving.

Voorkeur type dienstencheques (elektronisch of papier) in profiel gebruiker

Elke gebruiker beschikt over een welbepaalde voorkeur van type dienstencheque binnen zijn persoonsgegevens. Deze voorkeur kan hij aangeven bij inschrijving. Hij kan deze voorkeur ook steeds aanpassen via zijn persoonsgegevens in de Beveiligde Zone. Sodexo baseert zich op deze voorkeur bij de verwerkingen van bestellingen.

Type dienstencheques wijzigen bij bestelling

Tijdens het bestelproces via de bestelmodule, kan de gebruiker er uitzonderlijk voor opteren om voor een welbepaalde bestelling een ander type dienstencheques te bestellen. Zo niet wordt het type dienstencheques aangemaakt die als voorkeur werd aangegeven in zijn persoonsgegevens.

Voorbeeld: een gebruiker heeft binnen zijn persoonsgegevens de voorkeur “papier” aangegeven, maar geeft bij een bestelling via de bestelmodule aan elektronische dienstencheques te willen ontvangen.

Opgelet: Opteren voor een ander type dienstencheques bij een bestelling via de bestelmodule, betekent niet dat de gebruiker definitief het gewenste type dienstencheques aanpast. De voorkeur wordt hier niet door gewijzigd. Indien de gebruiker zijn voorkeur wenst te wijzigen, en bijv. in het vervolg steeds elektronische dienstencheques wenst te ontvangten, dient hij zijn voorkeur te wijzigen via zijn persoonsgegevens in de Beveiligde Zone.

Gemakkelijker logingegevens opvragen

Vanaf nu kunnen uw klanten gemakkelijker hun logingegevens voor de Beveiligde Zone opvragen. Zo hoeven ze bijvoorbeeld niet langer een chequenummer of de BIC code in te geven om hun logingegevens van de Beveiligde Zone te ontvangen.

Gemakkelijk overschakelen naar elektronische dienstencheques!

Uw klanten hebben dus gemakkelijker toegang tot hun Beveiligde Zone om zelf over te schakelen naar de elektronische dienstencheque:

1. In de beveiligde zone, ga naar “Persoonsgegevens” 

2. Klik op “De gegevens wijzigen“ onderaan de pagina 

3. Selecteer “elektronisch” als betaalmiddel en 

4. Klik op “opslaan”

Online formulier niet meer beschikbaar vanaf 1 november

Daarom zal het online formulier om over te schakelen naar elektronische dienstencheques vanaf november 2017 niet meer beschikbaar zijn.

Om over te gaan naar elektronische dienstencheque, kunnen uw klanten eenvoudig zelf hun profiel aanpassen in de Beveiligde Zone of gebruik maken van het papieren formulier.

Percentage van uitgegeven elektronische dienstencheques voor het eerst boven de 50 %

In de maand juli waren 52,6 % van de uitgegeven dienstencheques elektronisch. Hiermee wordt voor het eerst de belangrijke psychologische grens van 50 % overschreden ! Aan de start van het nieuwe regionale dienstenchequesysteem ging het nog om een percentage van om en bij de 28%. Teken dus dat de inspanningen van de verschillende actoren vruchten afwerpen !

Laat ons alvast op dit elan verder gaan!

Voor een volledig overzicht, kunnen jullie hieronder ook de percentages per provincie vinden :

Provincie % E-DC
Antwerpen 58,91%
Limburg 46,05%
Oost-Vlaanderen 58,06%
Vlaams-Brabant 47,10%
West-Vlaanderen 47,72%

 

 

Online formulier om over te schakelen naar elektronisch

Ondervinden uw klanten moeilijkheden bij het overschakelen naar de elektronische dienstencheque?

Dankzij het nieuwe online formulier kunnen zij nu heel eenvoudig overschakelen, zonder eerst te moeten inloggen in de Beveiligde Zone.

Sodexo zorgt voor de overschakeling!

Uw klant kan vandaag dus via verschillende kanalen overschakelen:

Doorgeven van vakantieperiode door de gebruiker in de Beveiligde Zone

Zoals u weet wordt het overgrote deel van de elektronische prestaties vandaag automatisch bevestigd. Prestaties die ingegeven worden door de huishoudhulp of door de erkende onderneming worden automatisch bevestigd na verloop van maximum 9 werkdagen.

Wij krijgen af en toe vragen van erkende ondernemingen in verband met prestaties die na verloop van 9 werkdagen nog niet bevestigd werden.

Dit kan het gevolg zijn van:

 • een prestatie die gewijzigd werd (bijv. bij betwisting door de gebruiker)
 • een periode van afwezigheid, ingegeven door de gebruiker

In het tweede geval geeft de gebruiker een periode van afwezigheid in, in de Beveiligde Zone. Dit zorgt ervoor dat de periode van automatische bevestiging verlengd wordt met deze periode van afwezigheid.

Opgelet: dit betekent niet dat de huishoudhulp tijdens deze periode niet bij de gebruiker moet werken. Dit laat de gebruiker wel toe om bij thuiskomst de modaliteiten van de prestatie kan nagaan vooraleer hij deze bevestigt.

Sodexo vraagt bij het opgeven van deze periode van afwezigheid steeds dat de gebruiker zijn erkende onderneming hierover dient  in te lichten. Ook u als Erkende Onderneming kan uw klanten eraan herinneren dat periodes van afwezigheid steeds gemeld moet worden.

Bedankt voor jullie deelname aan de Webinars elektronische dienstencheques!

Zoals u hieronder reeds kon lezen konden jullie in juni deelnemen aan één van onze eerste 3 webinar sessies. Deze webinars hadden als onderwerp de elektronische dienstencheques. Zo’n 200 medewerkers van erkende ondernemingen hebben zich hiervoor ingeschreven.

Tijdens deze presentaties zijn we ingegaan op de verschillende tools en communicatiemiddelen van sodexo om u, uw klanten en uw werknemers te ondersteunen bij de overschakeling naar en het gebruik van elektronische dienstencheques.

Voordeel van deze webinars is dat u zich niet hoeft te verplaatsen! U hoeft zich enkel in te schrijven en op de webinar link te klikken om deel te nemen. Tijd gespaard dus!

 • 97% van de deelnemers vindt de webinar voor herhaling vatbaar
 • 75% van de deelnemers vindt dat de inhoud van de webinar vrijwel of volledig aan de verwachtingen voldoet, voor 3% van de deelnemers voldoet de webinar niet aan de verwachtingen
 • Iedereen toonde zich enthousiast om de blog hoogtijd.be snel te consulteren en/of te delen met collega’s !

Bedankt voor jullie reacties en vragen tijdens de sessies.!  Die info kunnen  we zeker gebruiken naar de toekomst toe!

Wij komen  graag even terug op een aantal veel gestelde vragen:

Wat wordt er gedaan bij klanten die geen email of computer hebben. Zoals het oudere publiek?
Voor dit publiek is de aftekenlijst, te vinden via de toolbox, zeer handig. De feedback die wij immers vaak kregen is dat zij zich zorgen maken om het feit dat zij niet aan de “virtuele” elektronische cheques kunnen en daarom niet steeds bereid zijn om over te schakelen naar elektronisch. Zij hebben namelijk liever iets in de hand. Met de aftekenlijst krijgen zij terug iets tastbaars en kunnen zij de prestaties tevens bevestigen via handtekening. Deze lijst kunnen ze dan ook bijhouden om de prestaties (en dus de betalingen die hier tegenover staan) op te volgen. Zij krijgen zo een waarborg dat de huishuidhulp gepresteerd heeft en dat hiervoor één of meerdere cheques werden toegekend.

 

Link naar de aftekenlijst: https://hoogtijdblog.files.wordpress.com/2017/04/recap-prest-nl.pdf

Klopt het dat bij wijzigen van een prestatie wel nog de bevestiging nodig is van de klant ?

 Dankzij de uitbreiding van de automatische bevestiging, worden sinds december 2016 tevens de prestaties die ingegeven worden door de erkende onderneming automatisch bevestigd. Dit heeft ervoor gezorgd dat de meeste prestaties na verloop van maximum 9 dagen verwerkt worden. Bij een wijziging van een prestatie door de erkende onderneming echter, in de meeste gevallen na betwisting door de gebruiker, moet de gebruiker echter de kans krijgen om deze gewijzigde prestatie uitdrukkelijk te bevestigen aangezien het hier om een prestatie gaat die verschilt van de initieel ingegeven prestatie.

Wij werken zowel met papieren als elektronische dienstencheques, toch merken wij dat klanten dit niet goed opvolgen (lege portefeuille, prestaties die manueel ingegeven werden worden niet bevestigd enz…) en dit brengt veel extra werk mee voor de erkende onderneming.

Sodexo en de Vlaamse overheid begrijpen dat dit een punt is dat in het verleden voor frustraties kon zorgen bij ondernemingen. Dat blijkt ook uit de onze studies, workshops, roadshows en overlegmomenten die wij met de sector organiseerden. Daarom werden in eerste instantie de beheermogelijkheden en de communicatie in de Beveiligde Zone van de gebruiker aangepast. Ook werd zoals hierboven reeds meegegeven, de automatische bevestiging uitgebreid.

Hier laten we het niet bij: om uw klanten nog beter te begeleiden, zullen wij ,dit jaar nog, een project uitrollen die ervoor zal zorgen dat uw klanten bijkomende notificaties krijgen in de Beveiligde Zone en de mobiele applicatie voor gebruikers. Indien de portefeuille leeg is of bijna leeg is, kan uw klant hiervan op de hoogte gesteld worden via een pop-up notificatie in de applicatie of een duidelijke herinneringsboodschap in de Beveiligde Zone. Dit geldt ook voor de prestaties die nog bevestigd moeten worden. Overtuig daarom ook zeker uw klanten om gebruik te maken van de mobiele app voor gebruikers!

Konden jullie  de webinars niet bijwonen of willen jullie de presentatie graag  delen met medewerkers ?

Open het document en sla ze op in uw bestanden! Webinar Promotie eDC Roadshow 2017

Of u kan de webinar tevens hieronder bekijken (vanaf min. 7:00) en opslaan :

 

 

Workshop API

Workshop rond API

Op 11 mei heeft Sodexo een workshop georganiseerd met betrekking tot de API die Sodexo in de toekomst wenst uit te rollen. Het is immers belangrijk dat wij dit zo goed als mogelijk implementeren op basis van jullie behoeften. Een 15-tal ondernemingen hebben deelgenomen.

Wij geven de conclusies van deze workshop graag aan jullie mee.

Wat is een API ?

Een API zorgt ervoor dat tussen het systeem van de erkende onderneming en het systeem van Sodexo op automatische wijze aan gegevensuitwisseling gedaan kan worden. M.a.w. wat u bijv. als erkende onderneming ingeeft in uw systeem, wordt ook automatisch in het systeem van Sodexo geplaatst.

Context:

Sodexo zal een API ontwikkelen voor  het Vlaamse Gewest, in het kader van het promoten van de elektronische dienstencheque.

De API heeft dus in eerste instantie als doel om voor jullie het beheer van elektronische dienstencheques te vereenvoudigen.

Sodexo zal werken met een gefaseerde aanpak:

In een eerste fase zullen een beperkt aantal basisfunctionaliteiten beschikbaar worden gesteld die vandaag ook al bestaan in de Beveiligde Zone. Deze functionaliteiten worden bepaald op basis van jullie input tijdens de workshop.

Zo kunnen wij evalueren in welke mate de API door jullie gebruikt worden, of er nog onvoorziene zaken opduiken, wat het soort support is waarvoor jullie Sodexo nodig hebben,….

Nadien bekijken we of en welke aanpassingen nodig zijn..

Rondvragen:

 • Wat verwachten jullie van API binnen het bedrijf? Wat zouden jullie hier concreet mee willen doen?
 • Gelet op de context, wat zijn voor de ondernemingen de belangrijkste functionaliteiten in het kader van het beheer van elektronische dienstencheques?

Op basis van deze rondvraag, werden de volgende functionaliteiten en priorisering geïdentificeerd door de aanwezige erkende ondernemingen:

 • Beheer van elektronische prestaties
 • Beheer van werknemers
 • Beheer van afgiftes

Sodexo is op basis van deze input gestart met de technische en functionele analyses. Zodra deze zijn afgerond, wordt er naar de erkende ondernemingen gecommuniceerd  omtrent de API en zullen de verdere acties nodig voor de implementering ondernomen worden.

Schrijf u nu in voor onze Nederlandstalige webinar elektronische dienstencheques!

In juni organiseren wij een aantal webinars. Onderwerp: de elektronische dienstencheques! 

Het volgende komt onder meer aan bod:

 • De huidige en toekomstige mogelijkheden en toepassingen voor ondernemingen, werknemers en gebruikers
 • Een toolbox met middelen die u kan gebruiken om uw klanten over te schakelen
 • Tips en tricks voor de omschakeling van uw klanten naar elektronisch

U kan via een live chat reageren en uw feedback meegeven.

Dinsdag 6 juni 2017 (15u-16u):
Schrijf hier in
Maandag 12 juni 2017 (13u-14u):
Schrijf hier in
Woensdag 21 juni 2017 (10u30-11u30):
Schrijf hier in

Deelnemen is zeer eenvoudig:

 • U klikt op de link en schrijft zich in
 • U ontvangt een bevestiging van een de inschrijving met de link om deel te nemen
 • Eens u op de webinar pagina bent, dient u mogelijk de Zoom applicatie te downloaden (gebeurt automatisch en snel) via “download & run Zoom”

Iedereen binnen uw bedrijf kan inschrijven, deel de informatie dus met zoveel mogelijk mensen!
De sessies zijn beperkt tot 100 deelnemers. Schrijf u dus snel in!
Indien nodig, organiseren we extra sessies.

Hopelijk tot dan!

INFO: Nieuwe inruilwaarde Vlaamse dienstencheques vanaf 1/06/2017

Niet specifiek voor enkel de elektronische dienstencheques, maar toch belangrijk: 
Naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex werden de inruilwaarden van de dienstencheques aangepast. Deze nieuwe inruilwaarden zijn van toepassing op de cheques die aangekocht worden vanaf 1 juni 2017.

De Toolbox staat online

We geloven dat de beste manier om onze gebruikers, die uw klanten zijn, over te laten schakelen naar elektronische dienstencheques, via jullie, de erkende ondernemingen loopt. Maar dat betekent wel dat jullie alle materiaal in handen moeten hebben om dat mogelijk te maken.

Daarom lanceerden we de “Toolbox voor erkende ondernemingen” die al dit materiaal op één overzichtelijke plaats samenbrengt. De toolbox kan u vinden via deze link.

Alle documenten, videos en formulieren die u in de toolbox kan terugvinden, staan ter beschikking van u als erkende onderneming én mag dan ook vrij gekopieerd worden naar jullie eigen websites. Kom wel regelmatig eens terug om na te kijken of de informatie nog actueel is.

Of u mag ook altijd direct naar deze pagina linken vanop uw eigen website.